Stichting Funerair Erfgoed Tilburg

Stichting | Bestuur | Beleidsplan 2020-2021 | Jaarrekening 2019 | | ANBI | Colofon

 

Beleidsplan 2020-2021

De Stichting

De Stichting Funerair Erfgoed Tilburg zet zich in voor het behoud van het funerair erfgoed in de gemeente Tilburg, in het bijzonder het behoud van historische grafmonumenten en begraafplaatsen.

Begraafplaatsen herbergen de geschiedenis van onze dodencultuur in monumenten van steen, metaal en andere materialen. In cultuurhistorische zin geven zij met tekst, symboliek en stijl aan hoe Tilburgers in een bepaalde periode van hun historie met de dood omgingen. Deze plekken vertellen ons de geschiedenis die mede onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft. Dit erfgoed beschermen, zichtbaar maken en bewaren voor toekomstige generaties ziet de Stichting Funerair Erfgoed Tilburg (statutair opgericht in 2018) als haar missie.

In de gemeente Tilburg zijn 16 begraafplaatsen, die beheerd worden door verschillende besturen, die, de één meer dan de andere, geen uitgesproken beleid hebben ten aanzien van het behoud van grafmonumenten of delen van hun begraafplaats. De gemeente Tilburg heeft geen beleid over funerair erfgoed.

 

Doelstelling

Op langere termijn beoogt de Stichting dat

 • op alle begraafplaatsen in de gemeente Tilburg de grafmonumenten of groepen van grafmonumenten met een beschermde status in kaart zijn gebracht (opbouwen van database),
 • er meerdere onderhoudswerkgroepen en een restauratiewerkgroep van vrijwilligers werkzaam zijn onder auspiciën van de Stichting,
 • er een periodiek overleg is tussen de besturen, c.q. eigenaren van de begraafplaatsen over het funerair erfgoed,
 • er een gemeentelijk beleidsplan over het funerair erfgoed opgesteld wordt,
 • er een presentatie in een nog te bepalen vorm door de Stichting gegeven gaat worden,
 • er een fietsroute funerair erfgoed beschikbaar is bij de VVV.

Op kortere termijn beoogt de Stichting

 • de ANBI-status te verkrijgen,
 • over een informatieve en actuele website te beschikken,
 • de actualisering en inventarisatie van MIP (Monumenten Inventarisatie Project) af te ronden,
 • de inventarisatie van de grafmonumenten van burgemeesters van Tilburg af te ronden.

 

Activiteiten

De kernactiviteiten van de Stichting Funerair Erfgoed Tilburg (SFET) zijn inventariseren, beschermen en ontsluiten van begraafplaatsen en grafmonumenten binnen de gemeente Tilburg.

De uitvoering wordt in een werkplan 2020/2021 verder uitgewerkt.

Inventariseren

 • in kaart brengen van de overige begraafplaatsen in de gemeente Tilburg
 • afspraken maken met elk bestuur van een begraafplaats over hun historische grafmonumenten en hun beleid hierin,
 • actualiseren van de inventarisatie MIP van 1991,
 • informatie over grafmonumenten van burgemeesters van Tilburg uitwerken,
 • opbouwen van de database (doorlopend).  

Beschermen

 • opzetten van een werkgroep onderhoud (doorlopend),
 • opzetten van een werkgroep restauratie (doorlopend).
 • aanvragen van ANBI,
 • fondsen werven (doorlopend)
 • overleggen met eigenaren begraafplaatsen en rechthebbenden (doorlopend)

Ontsluiten

 • opzetten en onderhouden van de website (doorlopend),
 • bijwonen van de bijeenkomsten Erfgoed Tilburg (doorlopend),
 • deelnemen aan stadsgesprekken met de Gemeente Tilburg over cultuurbeleid 2021-2024,
 • netwerken (doorlopend).

 

Financiën

De Stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door het verwerven van fondsen ten behoeve van de Stichting. Daarnaast zullen inkomsten verworven worden middels donaties, giften en subsidies.

Het beheer van het vermogen van de Stichting wordt na afloop van ieder kalenderjaar middels een financieel jaarverslag, opgemaakt door de penningmeester, openbaar gemaakt. Het vermogen van de Stichting zal deels gebruikt worden voor de opstart-activiteiten van de Stichting in 2020, deels samen met het nog te verwerven vermogen als buffer voor toekomstige onderhouds- en restauratie-werkzaamheden voor grafmonumenten met een beschermde status.